Tissot The Mess of Pottage
ספרים
כתובים
ספרים
תורה
נביאים
כתובים
Europe a Prophecy, copy D, object 1 (Bentley 1, Erdman i, Keynes i) British Museum
אתר זה נותן תקציר של ספרי התנ"ך היותר "גיאוגרפים" יחד עם הצגת כל המקומות המוזכרים על מפה בצמוד להופעתם. העקרונות המנחים הם -
  1. סיכומים קצרים ככל האפשר אך ללא השמטת מידע עד כמה שניתן.
  2. פרשנות פשט בלבד. רק המשמעות הישירה של המשפטים והמילים.
  3. מיפוי מלא של האתרים המופיעים בכתוב - כשהשערת המיקום אמינה.
  4. קישורים פנימיים ענפים. כל דבר תכול הינו לחיץ.

קריאה נעימה!

מבנה האתר

המפות

תמונות ואיורים